Rekonstrukce domu v Janově

„Zachovale kamenné torzo původní stavby propůjčí domu nezaměnitelný přírodní výraz.“

Zadání

RODINNÝ DŮM - JANOV NAD NISOU - 2020

Celková charakteristika stavebních úprav byla zvolena v závislosti na dané lokalitě. Dům se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, kde je prioritou ochrana volné nezastavěné krajiny a zachování typické kompozice sídel. U návrhu byl proto kladen zvláštní zřetel na exteriérové působení stavby, které by respektovalo tradiční ráz místní zástavby, včetně historických zvyklostí. Barevnost vychází z přírodních odstínů, materiály a koncepce výstavby byly vybrány v tradičním duchu. Stavba by měla sloužit jako venkovské sídlo, která poskytne možnost setkání všem generacím rodiny. Stavební program obsahuje stále zázemí pro čtyřčlennou rodinu, doplněnou o samostatný apartmán využívaný rodiči, či turisty.

Lokalita

Pozemek na které nalezneme původní chalupu, se nachází v extravilánu obce Janov nad Nisou, přibližně 250 m od rozhledny Královka. Parcela se svažuje k jihu, kde se nachází turistická stezka, jež tvoří jižní hranici řešeného území. Severní hranice pozemku je lemována místní asfaltovou komunikací. Objekt je umístěn solitérně, obklopen lesy a loukami, s výhledy na Jablonec nad Nisou.

Původní stav

Objekt má tři podlaží - přízemí, které je v kontaktu se zahradou, obytné podkroví a původní klenutý sklep. Hlavním nosným materiálem původního objektu je kamenné zdivo, které bylo doplněno dřevěnými konstrukcemi. Zdivo z kamenných kvádrů je však v dobrém stavu a samotný návrh jej zahrnuje do nové koncepce.

Hmotová koncepce

Na hmotové tvarosloví navrhovaných změn měl značný vliv objem a kompozice původní stavby. Hlavní trakt se sedlovou střechou byl doplněna přístavbou zádveří na jižní straně. Návrh převzal kostru domu, kde kamenné kvádry tvoří hlavní materiál nosných stěn. Kamenné zdivo proto nadále vytváří hlavní výrazový prvek domu. Konstrukce střechy a krovu je v nevyhovujícím stavu a bude proto nahrazena konstrukcí novou, která bude ve vysoké míře replikovat stávající schéma a sklony střešního pláště. Přístavek na jižní straně bude ubourán a nahrazen panoramatickou terasou v úrovni podlahy přízemí. Na jižní a severní střešní rovině sedlové střechy, nalezneme nízké, pultové vikýře, plynule navazující na střešní plášť. Ty jsou zde umístěny z důvodu prosvětlení podkrovních prostor. Toto hmotové uspořádání podtrhuje tradiční osovost štítových stěn, která je doplněna symetricky umístěnými okny. Hřeben nadále kopíruje vrstevnice terénního reliéfu.

Dispoziční řešení

V důsledku přehodnocení dispozičních potřeb budoucích uživatel, byl stávající stav vyhodnocen jako nevyhovující a počítá se zde s rozsáhlými úpravami.
Suterén objektu (původní klenutý sklep) bude doplněn zahradním skladem a dílnou, které budou nově zřízeny pod jižní terasou. Klenuté části stávajícího, kamenného sklepa, návrh využívá pro umístění technického zařízení.

Rozsáhlé změny budou provedeny v přízemí objektu, kde návrh využívá pouze původní nosné stěny. Ty jsou doplněny novými konstrukcemi, které dělí využití objektu na dvě hlavní části. Ve východním křídle objektu vznikne obytná část, sloužící starší generaci. V době nepřítomnosti rodičů bude prostor sloužit jako apartmán pro turisty. Nalezneme zde obytný pokoj, doplněný koupelnou a zádveřím se samostatným vstupem.

Západní část slouží jako entrée hlavní obytné části stavby. V blízkosti zádveří této části, je umístěna šatna a komunikační prostor sloužící pro vstup do suterénu.
Jižní část dispozice slouží jako „letní“ obývací pokoj. Z této místnosti bude prostřednictvím francouzských oken zřízen přístup na jižní terasu, která rozšiřuje možnosti jejího využití. Letní "studený" obývací pokoj je se zádveřím a šatnou propojen průsvitnou stěnou z luxferových tvarovek, které hmotově propojují a prosvětlují zmíněné prostory. Přibližně ve středu dispozice nalezneme schodiště, propojující obě patra. Z prostoru schodiště je zřízen přístup do hlavní koupelnou se saunou a volně stojící vanou.

PODKROVÍ

Po výstupu schodištěm, se ocitneme v rozsáhlé obytné místnosti (podkrovního patra 2NP). Tato místnost v sobě snoubí funkce obývacího pokoje, kuchyně a jídelny, kde se budou potkávat všichni členové rodiny. Prostor podkroví je vizuálně dělen na obytnou a ložnicovou část prostřednictvím multifunkční, úložné stěny.
Díky umístění tohoto prvku tak vzniká dojem, že hlavní objem prostoru ložnic, je do podkroví vložen "dodatečně". To je podtrženo tmavším odstínem zmíněné stěny. Vložený objem, se skládá ze tří ložnic, koupelny a separované toalety.

Materiály

Ze zmíněných koncepčních důvodů je vnější exteriérové působení rozděleno na spodní kamenné torzo, kde se uvažuje se sanací kamenného zdiva, a podkroví objektu, kde je užit dřevěný obklad. Přízemní patro, nebude tepelně izolováno, může proto dojít k zachování pohledových, kamenných bloků. Ty jsou již v pohledové formě užity ve východní části stávajícího objektu. V západní části se stavebník pokusí o jejich sanaci. Dřevěné bednění užité na zbylých částech objektu, je bezesparé, jak lze vidět na výkresu pohledů a vizualizacích. Světlá lazura bude volena v odstínech okrové hnědé. Obklad bude uložen svisle.

Zahrada

Hlavní koncepce terénních úprav, byla navrhována tak, aby vzniklo komplexní řešení prostor zahrady, namísto excentricky umístěných funkcí. Tento parametr je docílen užitím hlavní, sjednocující linie, která pojí všechny potřebné elementy zahrady. Linie začíná v západní části zahrady, kde poskytuje vyrovnanou plochu pro parkovací stání. Tato plocha dodržuje výškovou niveletu silnice a dále klesá směrem k objektu. Prostřední část linie skýtá útulné zákoutí, které obyvatelé mohou využít k umístění ohniště, či jako klidné místo, skryté před zraky turistů. Východní část linie, pak vyrovnává rozdíl výškových úrovní terénu, nutný pro umístění vstupu do zahradního skladu.