Územní a stavební řízení

Územní souhlas, Stavební povolení, Ohlášení stavby

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je základní soubor stavebních výkresů, popisujících textů a schémat, které slouží pro povolovací proces stavby a samotnou výstavbu.
Účelem této dokumentace je přesná a jednoznačná specifikace geometrie objektu, výběr stavebních materiálů a popis detailních technických řešení. V této fázi Vás propojujeme s dalšími specialisty a dále figurujeme jako "projektový manažer". Styčný bod mezi všemi stranami, které se budou podílet na projektu. Jedná se zejména o spolupráci s geodety, hydrogeology, specialisty na radon, pozemní a vodohospodářské inženýry, statiky a specialisty na vytápění, elektřinu či zti. Našim cílem, krom zpracování nejrozsáhlejší stavařské části, je právě koordinace a úspěšné propojení všech specialistů.

Samotný schvalovací proces výstavby je spojen právě s tímto stupněm dokumentace. V rámci naší spolupráce Vás prostřednictvím naší doprovodné činnosti (Inženýring služeb) můžeme zastupovat při jednání se stavebními a dalšími dotčenými úřady. Jedná se zejména o agendu spojenou se ziskem potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a následným schvalovacím procesem.

Stavební zákon selektuje mnohé druhy výstavby, pro které existují různé schvalovací postupy. Hlavní dvě kategorie si můžeme rozdělit na územní řízení a stavební řízení.

Územní řízení

Je prvotní proces, jež musí vzít stavebník na vědomí. Jedná se o právní postup, který rozhoduje o umísťování staveb, či využití pozemků. Proces vede příslušný stavební úřad ve spolupráci s úřadem územního plánování. V principu jde o vliv stavby na její okolí, zejména využitím a funkcí objektu, ale i tvarem či usazením na parcele. Územní řízení může mít za určitých podmínek zjednodušenou formu. Lze poté nahradit územním souhlasem či veřejnoprávní smlouvou, nebo může být spojeno se stavebním řízením (společné povolení stavby).

Rozhodnutí o umístění, ani územní souhlas nevyžadují vybrané stavby, například:

 • CIRKUSOVÝ STAN
 • Skleníky a bazény do 40 m2
 • Stavby na pozemku stávajícího domu do 25m2 (a výšky do 5m)
 • Stavební řízení

  Je schvalovací proces daného stavebního řešení stavby. Úřad schvaluje celkový návrh – podobu objektu, stavební řešení, dodržení hygienických norem, technické zařízení objektu atd.. Po ukončení řízení stavební úřad vydává stavební povolení a může tak začít samotný proces výstavy. V případě méně náročných stavebních procesů může úřad nařídit zjednodušenou variantu stavebního povolení, určenou kupříkladu pro rodinné domy, takzvané "Ohlášení stavby".

  Účastníci řízení

  Jste-li účastníkem stavebního řízení, máte širší možnosti se do něj zapojit a nahlížet do samotného projektu. Můžete podat námitky, které poté stavební úřad musí vypořádat.
  Účastníkem každého stavebního řízení je stavebník (osoba, která chce stavět), případně jeho zástupce (Cirkus Architekti). Dalšími účastníky řízení mohou být vlastník pozemku, na němž má být záměr uskutečněn. Vlastníci sousedících nemovitostí (pozemků a staveb) a ti, kteří k nim mají věcné břemeno, pokud mohou být stavebním záměrem přímo dotčeni. Dále také vlastníci dopravní a technické infrastruktury a další zástupci dotčených orgánů.

  Průběh

  Žadatel – stavebník podává žádost o zahájení stavebního řízení příslušnému stavebnímu úřadu. K samotné žádosti připojí projektovou dokumentaci, souhlas vlastníka pozemku, seznam vlastníků sousedních pozemků a osob majících k těmto pozemkům věcná břemena, územní rozhodnutí o povolení umístění stavby (rozhodnutí vydává stavební úřad v územním řízení, které stavebnímu řízení předchází.). Dále také závazná stanoviska orgánů veřejné správy. Tato stanoviska vydávají orgány rozhodující o oblastech, na které bude mít stavba vliv. Jedná se například o orgány ochrany přírody. Závazná stanoviska vlastníků infrastruktur (například silnic, elektrického vedení, odpadních vod) k napojení stavby. Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

  Následují procesy ústního jednání, podávání námitek a jejich vypořádání. Pokud vše proběhne bez komplikací, proces je zakončen vydáním stavebního povolení.

  Obsah dokumentace

  Obsah jednotlivých fází územního a stavebního řízení je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb, respektive jejími přílohami. Níže můžete vidět základní rozdělení obsahu projektové dokumentace pro společné povolení stavby.

   • A Průvodní zpráva
   • B Souhrnná technická zpráva
   • C Situační výkresy
   • D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
   • Dokladová část

   • Podrobný obsah popisujeme na našich stránkách - Podrobný obsah dokumentace pro společné povolení.