Obsah dokumentace

Podrobný obsah dokumentace pro společné povolení.

A - Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B - Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C - Souhrnná technická zpráva

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

C.4 Speciální situační výkres

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Dokladová část

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
3. Doklad podle jiného právního předpisu
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace