Architektonická studie

Nejzásadnější utřídění myšlenek hned v počátku.

Ukázka schéma konceptu - Restaturant Nízké Tatry

Studie

Nejzásadnější fáze projektové dokumentace je samosebou její prvotní základ, tedy architektonická studie. Společně se seznamujeme s možnostmi lokality, specifikujeme zadání, ověřujeme varianty řešení a hledáme vhodnou koncepci projektu, jež nás bude provázet v celém pracovním cyklu. Jedná se o proces s nejintenzivnější spolupráci mezi námi, kde společně rozhodujeme, porovnáváme a kde hledáme nejkvalitnější cesty ke zdárnému cíli. V každé etapě mé tvorby se osobně sejdeme a komunikujeme výsledky mé dosavadní práce, varianty a zpracované materiály spolu hodnotíme a následně dostanete dostatek času na osobní rozhodnutí, či konzultace s rodinou a přáteli. Výsledkem studie je zjednodušená dokumentace, která ujasní hlavní funkční, hmotové a estetické parametry stavby.

Postup prací

Vstupní informace

Na prvních schůzkách architekta s investorem dojde k výměně projekčních podkladů. Stěžejnými prvky jsou pozemek a dotčená lokalita, či stávající objekt. Základní informace nalezneme v katastru nemovitostí. Územně plánovací informace a územní regulace nám poskytne orgán územního plánování, často je také nalezneme na stránkách dané obce. Jaké inženýrské sítě vedou v okolí, nebo na pozemku a jak nám ovlivní návrh, tyto informace poskytuje vlastník dané technické infrastruktury.

Stanovení programu

Na základě Vašich přání společně sestavíme dispoziční program a celkové zadání studie.
Ujasníme si finanční možnosti a představu rozpočtu výstavby. Funkční, estetické a technické požadavky, či režim funkce stavby.

Tvorba základního konceptu

Poté co máme ujasněný cíl studie, započneme naší tvorbu. Na dalších schůzkách budeme řešit hmotovou koncepci, základní varianty řešení, či podrobné dispoziční možnosti a variace. Po potvrzení správného postupu návrhu a výběru vhodné varianty, budeme do daného plánu zapracovávat další detaily. Dopracujeme daný koncept do finální podoby, která bude splňovat všechna kritéria zadání.

Další části studie

Po ujasnění hmotové a dispoziční koncepce se budeme věnovat výběru materiálů a barev. Vypracujeme výkresovou dokumentaci s jednotlivými rozměry. Závěrem studie bude tvorba vizualizací extiéru a interiéru.

Prostředky, které používáme

Skici, 2D výkresovou dokumentaci, Vizualizace, 3D virtuální modely, fyzické modely, animace

Další krok po dokončení studie

Po dokončení architektonické studie, plynule navážeme tvorbou samotné projektové dokumentace. Proces popisujeme na našich stránkách - Územní a stavební řízení.

Obsah studie

Koncepce řešení

  • Autorská zpráva
  • Hmotová koncepce
  • Dispoziční koncepce
  • Zahradní koncepce

Situační výkresy

  • Situace širších vztahů – znázornění polohy vzhledem k dané lokalitě
  • Katastrální situace – znázornění vlastnických vztahů, plošné parametry
  • Zjednodušená situace stávajícího stavu (umístění RD)
  • Zjednodušená situace se znázorněním zastavění ploch
  • Situace se zakreslením existujících inženýrských sítí, včetně stávajících přípojných bodů

Dokumentace objektu

  • Půdorysy jednotlivých podlaží
  • Příčné řezy objektem
  • Pohledy (sever, jih, východ, západ)
  • Izometrie – nadhledové znázornění návrhu ve 3D

Vizualizace

  • Zákresové vizualizace
  • Exteriérové vizualizace
  • Interiérové vizualizace
  • Nadhledová perspektiva & dron