Rekonstrukce domu na Rádle

„Původní objekt a jeho přístavby bude nově definovat krytý zahradní koridor.“

Zadání

REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU - RÁDLO - 2020

Prioritou zadání je obnova stávajícího rodinného domu, kde funkční rozložení, stav materiálů a prostorové uspořádání, již přestalo odpovídat nárokům na obývání. Celková charakteristika stavebních úprav byla zvolena v návaznosti na původní stavební řešení. Návrh se snaží respektovat okolní zástavbu a klade proto zvláštní zřetel na exteriérové působení stavby a nekonfliktní působení směrem ke svému sousedství.
Stavba, která slouží rodině ob generaci, by ji měla sloužit nadále jako sídlo, jež podpoří rozvoj dalších generací.

Lokalita

Parcela na které nalezneme stávající objekt, je umístěna v zastavěné části obce Rádlo. Parcela se svažuje k jihu, kde se nachází místní asfaltová komunikace.
Samotný stávající objekt je usazen na jižní polovině pozemku, částečně zasazen do terénu. Suterén je propojen s jižní částí zahrady, nadzemní patro navazuje na rozsáhlejší severní zahradu, jež se nachází mezi objektem a obecním fotbalovým hřištěm.

Původní stav

Na hlavní tvarosloví navrhovaných změn měl značný vliv objem původní stavby, která tvoří osu navrhovaného objektu. Původní objekt se sedlovou střechou byl v historii ovlivněn několika zásahy, ať už přestavbou v severní části, či přízemní přístavbou na východě. Návrh si vzal za cíl obnovit a zdůraznit původní stavbu,
očistit a ucelit původní zásahy a proměnit části v jeden komplexní celek.

Hmotová koncepce

Hlavní štítová stěna na jižním čele objektu, byla zvolena jako dominantní prvek rekonstruované stavby. Zbylé přístavby bude nově hmotově definovat lem zastřešení východní přístavby, probíhající na jižní, východní a severní straně. Tento lem bude poskytovat zastřešení před nepřízní počasí terase a komunikačnímu ochozu, který pojí jižní předprostor objektu se severní zahradou. Lem je tvořen atikou pultových střech. Na západní straně objektu bude stávající lodžie zrušena a fasáda zacelena, obvodová stěna tak překryje celou tuto plochu. Východní ochozu bude doplněna dřevěným zákryvem, který navodí pocit intimity a zároveň doplní stavbu o estetický prvek. Reliéf terénu zahrady, která se nachází ve styku se severní terasou, bude dosypána. Vznikne tak plynulý přechod z objektu do prostor zahrady.

Dispoziční řešení

V důsledku přehodnocení dispozičních potřeb budoucích uživatel, byl stávající stav vyhodnocen jako nevyhovující a počítá se zde s rozsáhlými úpravami. V prostorách suterénu bude zvětšen okenní otvor na dveřní, pro možnost zřízení přímého vstupu do nově navrhované kanceláře. Ve východní části spodního patra projekt do budoucna počítá s umístěním sauny a respiria.

Přízemí objektu dostojí nejrozsáhlejších změn. Stávající dispozice původního objektu bude vybourána a následně nahrazena novými funkcemi. V jižních prostorech vznikne obývací pokoj, následovaný kuchyní s jídelnou v severní části. Prostory budou propojeny díky nově vzniklé dispoziční ose – obývací pokoj -> jídelna -> zahrada. Tato osa prostupuje skrze nově zřízené, velkoformátové dveřní otvory a je ukončena bezbariérovým přechodem do zahrady. Stávající východní přístavba objektu bude částečně ubourána a nalezneme zde zázemí uživatel. Prostor zádveří bude vizuálně propojen s místností pro četbu, díky užití luxferových tvarovek. Dojde tak k prosvětlení prostoru zádveří a zároveň budou obě místnosti vizuálně propojeny (zvětšeny), díky průsvitnosti tvarovek. V severní části přístavby nalezneme samostatnou toaletu s kotlem a koupelnu. Chodba bude ústit na krytou terasu s výhledem do zahrady.

Stávající celodřevěné schodiště bude repasováno. Po výstupu schodišťovým prostorem se ocitneme na hlavní podestě podkrovního patra, které bude prosvětleno nově zřízenými střeními okny. Bude zde také umístěna odpočinková lavice s knihovnou. V podkroví dále nalezneme tři ložnice, šatnu a koupelnu s toaletou.

Materiály

Ze zmíněných koncepčních důvodů je vnější exteriérové působení rozděleno na hlavní kompoziční osu původního objektu a východní přístavbu. Na objekt se sedlovou střechou je navržena omítka světlého odstínu (perlová bílá). Objekt přístavby je odlišen dřevěným obkladem uloženým ve sklonu 45°, který odkazuje na dynamiku komunikačních tras kolem stavby. Komunikační ochoz, který pojí předprostor stavby se severní zahradou, je navržena z pohledového betonu. Na kompletní soklovou část je navržena cementová stěrka s úpravou benátský štuk. Otvory v soklové části jsou doplněny okenicemi, se stejným dřevěným obložením.