Polyfunkční dům Vrkoslavice

„Koncepce kontrastu, kdy má objekt k ulici střídmou a seriózní tvář, do dvora pak tvář hravou a odvážnou.“

Zadání

POLYFUNKČNÍ (BYTOVÝ) DŮM - VRKOSLAVICE, JABLONEC NAD NISOU - 2022

Cílem architektonické studie byla tvorba komplexního řešení přeměny stávajícího průmyslového komplexu v Krkonošské ulici na Vrkoslavicích, v části Jablonce nad Nisou. Vzhledem k rozmělněnosti stavebních objektů a množství prostorových rezerv, je cílem investora prostory do budoucna komplexně rekultivovat a naplnit smysluplným využitím. Návrh předpokládá úpravy a přeměnu hlavního objektu, ve kterém nyní nalezneme prostory zámečnické výroby, kancelářské prostory a další zázemí firmy. Taktéž zahrnuje úpravy druhého objektu haly, která slouží ke skladování a doplňkové výrobě. Současně by mělo dojít k rekultivaci pozemku a k celkovému redesignování exteriéru.

Etapizace výstavby

Vzhledem ke stávajícímu provozu firmy v místě zamýšlených úprav, strategickému rozvahovému výhledu a možnosti pružné reakce objektu na budoucí možné požadavky tržního prostředí, byl návrh separován na dvě jednotlivé etapy úprav. Součástí první etapy je úprava objektu s přetrvávajícím působením zámečnické firmy. Výrobní a kancelářské prostory by byly rozšířeny a doplněny novými bytovými jednotkami.

V druhé etapě, která prozatím není časově definovaná, je zamýšleno s ukončením výrobních procesů v komplexu a nahrazením firemního zázemí prostorami věnovanými dalším funkcím bydlení, či drobným provozovnám.

Lokalita

Vrkoslavice

Uskupení souboru parcel, jež jsou ve vlastnictví investora, se nachází v oblasti Vrkoslavic, v Krkonošské ulici. Specifika a klady lokality jsou zejména v klidném charakteru zastavěného území obce, ve spojitosti s velmi dobrou obslužností a komunikačním navázáním na hlavní dopravní komunikaci, spojující Jablonec s Kokonínem. V dosahu jsou jak prvky živelného města, tak klidné a intimní lesy a louky Bartlova vrchu, či Dobré Vody.

Parcela

Pozemky nalezneme na rovinaté, až mírně svažité morfologii terénu. Jižní hranici parcely kopíruje poměrně frekventovaná Krkonošská ulice, která spojuje Vrkoslavice s Dolní Černou Studnicí. Východní hrana je kopírovaná klidnější boční ulicí, ústící směrem k Bartlovu Vrchu. Sousedství stavby je zastavěno rodinnými domy a vícegenerační vilovou zástavbou z minulého století, bez přílišných prvků modernizace a údržby.

Původní stav

Postupná historická výstavba

Původní dvoupodlažní objekt rodinného domu s přízemím, obytným podkrovím a částečným podsklepením, odpovídal charakteru rodinného domu. Se sedlovou střechou a umístěním v blízkosti Krkonošské ulice odpovídal historickému rázu místní výstavby. K tomuto objektu byla v minulosti přistavěna nejvýraznější hmota stávajícího uskupení. V komunikační návaznosti na stavbu původního domu, je v rohu parcely umístěn dvoupodlažní objekt, navrhován s vidinou a dimenzemi pro průmyslové využití. Tato srostlice staveb je v místě dvora doplněna o nahodilé a prvoplánové přístavby, které celkový ráz stavby dosti rozmělňují a narušují.

Stávající hmotové řešení

Plochy fasád jsou směrem ke Krkonošské ulici profilovány jemným rizalitem, který taktéž odlehčuje vnímání poměrně velké hmoty stavby.  Značné množství nesjednocených stavebních objemů, různých typů střešních rovin, atik a říms, způsobuje jednoznačnou nezřetelnost celistvosti objektu. Při dosavadní výstavbě byla jednoznačně upozaděna estetická stránka a zřetel byl kladen pouze na funkčnost a využití.

Hlavní objekt je dále ve dvoře doplněn výrobní halou, hala je jednoetážová a prostorově uzavírá pozemek po celé severní linii parcel. Svým způsobem propůjčuje dvoru soukromí a v jisté míře vítanou intimitu před sousedstvím.

Hmotová koncepce

Jednoznačným cílem návrhu je popsané hmotové řešení reorganizovat, scelit a vtisknout stavbám přehlednou a zřetelnou hmotovou koncepci. Na druhé straně byla projevena taktéž snaha o rozmělnění velkých objemů stavby, prostřednictvím užití různých barev a materiálů. Vzniká tak konsensus mezi vyčištěním a sjednocením hmot a zároveň jejich separací a odlišením.

Vzhledem ke stávající gradaci rohové části hlavního objektu (průmyslová část), bylo rozhodnuto řád a rytmus čelních fasád, střešní rovinu s mansardou a formáty oken replikovat na původní objem rodinného domu. Dojde tak k reformulaci vnímání dvou srostlých objektů na jeden objem. Rytmizovaná fasáda dodá stavbě očistěný a ujasněný uliční vjem.

Z důvodu rozvržení dispozic a uvolnění vnitřního prostoru bylo navrhnuto nové samostatně stojící schodiště v západní části hlavního objektu. Aby schodiště opticky nezvětšovalo další prostorovou formou uliční blok, bylo rozhodnuto o jeho materiálovém odlišení. Toto rozhodnutí umožňuje ponechat společně prostory schodiště nevytápěny a tím pádem mimo jiné optimalizovat energetickou náročnost budovy. Díky materiálovému výběru, který je popsán níže, bude schodiště působit elegantním a obohacujícím dojmem.

Přirozené prosvětlení schodiště je navrženo obdélnými průzory, které vtisknou stavbě další odlišnou tvář ve směru příjezdu z centra. Zároveň se do objektu vtiskne existující logo firmy a rezidence, bez nutnosti reklamního smogu. Vznikne tak tvarově zajímavá výtvarná kompozice, kdy v době přítmí bude skrze zrezlé oplechování prosvítat osvětlená konstrukce schodiště, což může evokovat ukrytý šperk v ochranném kovovém obalu, který je galerijně nasvětlen.

Stávající přílepky umístěné směrem do severovýchodního dvora budou ubourány a nahrazeny novou, terasovitou přístavbou, která lépe využije možnou zastavitelnost. Terasovitost přístavby byla vybraná zejména z důvodu možnosti postupného ustupování hmoty, což opět podpoří prostorové odlehčení stavby. Různorodě umístěné terasy propůjčí novým hmotám jedinečné výrazivo a obohatí způsob užívání bytových jednotek. Celá přístavba je opět navržena v odlišném materiálovém i tvarovém jazyku a estetickém rázu. Vzniká tak jakási návrhová koncepce kontrastu, ve které se objekt do ulice tváří s respektem, seriózností a střídmostí, do dvora pak naopak představuje svou hravou, moderní a odvážnou tvář. Na koncepci můžeme taktéž pohlížet ve formulaci moderního parazita, který se uchytil a bobtná na původní prosté budově. Popsané formulace jsou podpořeny užitím moderních ustupujících balkónů, zkosených ostění, návrhem velkoformátových skel, či zvolenou barevností a materiálovým výběrem finálních prvků.

Hlavní objekt je ve dvoře doplněn halou, která svým způsobem propůjčuje dvoru soukromí a v jisté míře vítanou intimitu před sousedstvím. Tohoto uskupení návrh využívá a střed dvora navrhuje nahradit vegetací, která osvěží rozhledy z teras. Vznikne tak jakési chráněné prostředí rezidence.

Dispoziční řešení

V první etapě stavebních úprav, kdy v objektu bude sídlit zámečnická firma, budou v přízemí rozšířeny skladové a výrobní prostory zámečnické dílny. Taktéž budou připraveny kryté vjezdy, které mohou v budoucnu sloužit jako terasy bytových jednotek.

V případě opuštění průmyslové náplně objektu, budou připraveny další bytové jednotky. U dvou přízemních je uvažováno s expanzí soukromého prostoru do exteriéru, kde by byly k jednotkám přiděleny soukromé předzahrady dvora. Kancelářské prostory druhého patra by byly dle rozložení podkrovního schématu přeorganizovány na bytové jednotky. Kompletně je uvažováno v návrhu s pěti, respektive s dvanácti jednotkami.

Půdorys 1NP - 1. etapa (výrobní část)

Půdorys 1NP - 2. etapa (bytové jednotky)

V druhém patře bude upraveno hygienické zázemí firmy, vybudována nová jednací místnost s návazností na firemní terasu a na severovýchodní straně vystavěna nová bytová jednotka s prostornou terasou.

Třetí patro je společné pro obě fáze etapizace, nebude se tedy v budoucnu upravovat. Nacházejí se v něm čtyři bytové jednotky. Dvě z nich mají interiérové prostory opět propojeny s prostornými terasami. Jednotky 3C a 3B jsou navrženy tak, aby investor mohl pružně reagovat na tržní podmínky a případně jednoduše překonfigurovat velikosti bytových jednotek.

Materiály

Jak už bylo popsáno v hmotové koncepci, značný důraz byl kladen na výběr jednotlivých materiálů. Tak aby bylo dosaženo zřetelnosti a čistoty, zároveň byly jednotlivé hmoty separovány a vjemově odlehčeny. Na omítané fasády se uvažuje výběr světlé jemnozrnné omítkoviny v odstínech perlové bílé. Tu budou doplňovat antracitová okna s oplechováním a střešní krytinou v antracitových odstínech. Soklový obklad, či omítka je uvažována taktéž v kontrastním provedení.

Blok obalové schránky schodiště je navržen z kortenového plechu, či plechu ponechaném působení přirozené koroze.

Třetí, nejmodernější a nejodvážnější část hlavního objektu je terasová sekce ve dvoře. Zmíněné novodobé architektonické prvky jsou podpořeny moderními materiály, velkoplošná skla v kombinaci s rozsáhlým minimalistickým oplechováním zapříčiňují až futuristický vzhled, připomínající spíše novostavbu velkoměsta. O to zajímavější bude proměnlivý vjem diváka v okolí stavby, ve kterém se stavba proměňuje každým krokem a změní tvář hned v několika rovinách. Od nasvětleného výstavního prostoru s průhledy konstrukce schodiště, přes střízlivou a lidskou uliční fasádu s přísným rytmem, po moderní skulpturu budoucna.